فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي وضعيت اقتصادي، اجتماعي، بهداشتي و نحوه گذران اوقات فراغت سالمندان ساكن در مناطق شهري تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنان 1380

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي وضعيت اقتصادي، اجتماعي، بهداشتي و نحوه گذران اوقات فراغت سالمندان ساكن در مناطق شهري تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنان 1380 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : كومش

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: با پیشرفت علم پزشكی، امید به زندگی افزایش یافته و جوامع را با افزایش جمعیت سالمندان روبرو ساخته است. برنامه‌ریزی جهت ارائه هرگونه خدمات، نیازمند شناخت نیازهای واقعی سالمندان است. آگاهی و دستیابی به نیازهای واقعی آنان به برنامه‌ریزان كمك می‌كند تا با توجه به خواست و نیاز آنان برنامه‌ریزی نمایند. این تحقیق به منظور تعین وضعیت اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و نحوه گذران اوقات فراغت سالمندان انجام گرفت. مواد و روش‌ها: طی یك پژوهش توصیفی ـ تحلیلی، 1024 نفر از سالمندان، با استفاده از پرسشنامه و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مورد بررسی قرار گرفتند. برای تحلیل داده‌های كیفی، داده‌ها به صورت كمی درآمده و رتبه‌بندی «خوب، متوسط و ضعیف» انجام شد. از آزمون‌های Chi 2 و ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح معنی‌داری 5 درصد استفاده گردید. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد كه اكثر سالمندان (69.23%) وضعیت اقتصادی متوسط دارند و وضعیت اجتماعی بیشتر آنان (69.02%) نیز متوسط می‌باشد. وضعیت بهداشتی سالمندان نیز بیانگر وجود اختلالاتی مانند افزایش فشار خون (80.6%) و مشكلات دفعی (76.7%) می‌باشد. گرچه وجود مشكلات بینائی (46.9%)، شنوایی (29.3%) و حركتی (28.2%) نیز قابل توجه بود. ارتباط معنی‌دار بین وضعیت اقتصادی و جنس (0.0003=‍P)، سن و وضعیت اجتماعی (0.000=P) مشاهده گردید؛ در سایر موارد ارتباط معنی‌دار نبود. نتیجه‌گیری: متوسط بودن وضعیت اقتصادی سالمندان نشان می‌دهد كه این قشر جامعه نیز به مراقب بیشتری از نظر مالی دارند. نتایج، همچنین نشان داد كه وضعیت فعالیت‌های اجتماعی اكثر سالمندان در حد متوسط است كه می‌تواند ناشی از افزایش سن و از بین رفتن انگیزه‌های زندگی باشد. در مجموع اكثر سالمندان مشكلات جسمانی زیادی را مطرح كرده‌اند كه توجه برنامه‌ریزان سیستم بهداشت و درمان جامعه را به كمك به سالمندان طلب می‌نماید.
كلید واژه: وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی، وضعیت بهداشتی، نحوه گذران اوقات فراغت، سالمندان

لینک کمکی