فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي اثرات تراتوژنيك كلريدمس( II (CuCl2 بر رشد و نمو لوله عصبي جنين موش‌نژاد Balb/C با تأكيد بر نخاع گردني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي اثرات تراتوژنيك كلريدمس( II (CuCl2 بر رشد و نمو لوله عصبي جنين موش‌نژاد Balb/C با تأكيد بر نخاع گردني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : كومش

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: با توجه به اثرات تراتوژنیك كلریدمس بر بافت‌ها، هدف این مطالعه بررسی اثرات آن بر رشد و نمو لوله عصبی با تاكید بر نخاع گردنی است. مواد و روش‌ها: محلول كلریدمس II با دوز mg/kg 5 از طریق داخل صفاقی (IP) به 18 سر موش آزمایشگاهی نژاد Balb/C در روزهای 7، 8 و 9 بارداری تزریق شد و 18 سر موش حامله نیز به عنوان گروه‌های كنترل با روشی مشابه در همان روزها، آب مقطر دریافت كردند. در روز 15 بارداری به دنبال تشریح حیوانات حامله، جنین‌ها خارج و با محلول بوئن ثابت شدند. بررسی‌های ماكروسكوپی روی جنین‌ها انجام شد. از لوله عصبی جنین‌ها مقاطع 5 میكرونی به صورت سریال تهیه شد و پس از مراحل پاساژ بافتی، با رنگ هماتوكسیلین، ائوزین رنگ آمیزی شدند و سرانجام ارزیابی‌های میكروسكوپی و مورفومتری بر روی مقاطع تهیه شده انجام گرفت. یافته‌ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد كه كلریدمس باعث كاهش وزن جنین ها و كاهش اندازه CR جنین‌ها می‌شود. از طرفی این ماده می‌تواند در سراسر سیستم عصبی جنین، تغییرات سلولی ایجاد كند كه این تغییرات به صورت بی‌نظمی در جهت قرارگیری سلول‌ها و هسته‌ها، افزایش فضاهای بین سلولی، ادم سلول‌ها و نهایتاً دژنراسیون سلول‌های عصبی قابل ملاحظه می‌باشد. همچنین در نواحی بطنی سراسر لوله عصبی، افزایش سیستم میتوز و در نواحی حاشیه‌ای نخاع كاهش ضخامت مشاهده می‌ِشود. قطر داخلی طناب نخاعی در سگمان‌های گردنی نیز افزایش می‌یابد. نتیجه‌گیری: بر اساس تحقیق حاضر می‌توان نتیجه گرفت كه افزایش كلریدمس در دوران جنینی باعث به وجود آمدن اختلال در سیستم عصبی جنین خواهد شد و روند دژنراسیون سلول‌های عصبی و احتمالاً مرگ سلولی را القا و تشدید می‌كند.
كلید واژه: كلریدمس، نخاع گردنی، تكوین، مرگ سلوی، موش

لینک کمکی