فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي اثر ايمونومدولاتوري مولكول LVA بر شكل مزمن كوليت اولسراتيو تجربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي اثر ايمونومدولاتوري مولكول LVA بر شكل مزمن كوليت اولسراتيو تجربي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : كومش

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: بیماری‌های التهابی روده (IBD) اصطلاحی است كه برای گروهی از بیماری‌های التهابی دستگاه گوارش با اتیولوژی نامشخص به كار می‌رود. كولیت اولسروز (UC) و بیماری كرون (CD) دو نوع اصلی از این بیماری می‌باشند كه مشخصه این بیماری‌ها افزایش مدیاتورهای التهابی نظیر IL-1، IL-6، TNF-a، LTB 4 و PGE 2 می‌باشند. نظر به مطرح شدن نقش ایمونومدولاتوری (LVA7220) در تعدیل پروسه‌های التهابی در سال‌های اخیر بر آن شدیم كه اثر این ماده را بر شكل مزمن كولیت تجربی در رت مورد كنكاش قرار دهیم. این ماده از مشتقات آلژینات می‌باشد و پلی ساكاریدی است كه از جلبك‌های قهوه‌ای به دست می‌آید و از دو نوع اسید ارونیك (D- مانورونیك و L- گلورونیك اسید) تشكیل شده است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه با روش TNBS به میزان 120 میلی گرم در میلی لیتر از ماده TNBSحل شده در اتانل 50% با تلقیح 0.25 میلی لیتر به هر رت، فرم مزمن بیماری ایجاد شد. حیوانات شامل گروه‌های بیمار (P)، درمان شده (T) و پیش درمانی (M) جهت هفته اول، دوم و سوم و ششم و نیز گروه كنترل و نرمال به تعداد n=5 برای هر گروه منظور گردید كه گروه‌های M و T محلول g/lit LVA 5 را به صورت خوراكی دریافت می‌كردند. ارزیابی با استفاده از روش ELISA برای اندازه‌گیری مدیاتورهای التهابی سرم نظیر IL-6، TNF-alpha، LTB 4 و PGE 2 و همچنین ارزیابی ماكروسكوپیك روده با روش Gerald و ارزیابی میكروسكوپ با استفاده از لام‌های تهیه شده، صورت پذیرفت. یافته‌ها: نتایج سنجش سایتوكاین‌ها و ارزیابی میكروسكوپ، نشان دهنده اختلاف معنی‌دار بین گروه‌های M و T با گروه P می‌باشد. در خصوص پارامترهای IL-6، TNF-a، LTB 4 بین گروه بیمار و درمان شده اختلاف معنی‌دار وجود داشت كه مؤید اثر مهاری LVA بر این پارامترهای التهابی‌ می‌باشد. نتیجه‌گیری: بنابراین LVA می‌تواند به عنوان عامل مهمی در تعدیل پاسخ‌های التهابی كه منجر به تخریب بافت روده در بیماری IBD مطرح گردد.
كلید واژه: بیماری التهابی روده، آلژینات، كولیت اولسروز، بیماری كرون

لینک کمکی