فایل PowerPoint (اسلاید ها) آنتي كارديوليپين آنتي بادي نوجوانان و سن ابتلاي والدين به سكته قلبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) آنتي كارديوليپين آنتي بادي نوجوانان و سن ابتلاي والدين به سكته قلبي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش در علوم پزشکي

تعداد صفحات :4

مقدمه: در سال‌های اخیر نقش عوامل ایمونولوژیك از قبیل آنتی كاردیولیپین آنتی بادی (Acla) بعنوان عامل خطر ایجاد سكته‌های قلبی (MI) زودرس در كنار عوامل اصلی مطرح شده است. در مطالعه حاضر سطح این عامل در افراد مبتلا به سكته قلبی زودرس و فرزندان ایشان با گروه شاهد مقایسه شده است.مواد و روش‌ها: در یك مطالعه مورد- شاهدی 25 نفر از مبتلایان به MI زودرس (كمتر از 55 سالگی) و فرزندان 19-12 ساله ایشان به عنوان گروه مورد و دو گروه 25 نفری شامل افراد مبتلا به MI پس از 55 سالگی و یكی از فرزندان به عنوان گروه شاهد اول و افراد بدون سابقه سكته قلبی و یكی از فرزندان به عنوان گروه شاهد دوم از نظر سطح Acla مورد مقایسه قرار گرفتند. نمونه های گروه مورد بصورت تصادفی از بخش‌های ویژه كرونر وابسته به دانشگاه علوم پزكشی انتخاب و سطح Acla با روش ELISA اندازه گیری شد.نتایج: در این بررسی، موارد مثبت و نسبتا مثبت آزمون Acla در والدین و فرزندان گروه مورد به طور معنی دار بیش از گروه شاهد دوم (والدین سالم) بود. مجموع فراوانی موارد مثبت و نستبا مثبت Acla در فرزندان و والدین به طور معنی داری در گروه مورد بیش از دو گروه دیگر بود (به ترتیب 40، 12 و 8 درصد، P<0.05) تفاوت معنی‌ داری در دو جنس نشان داده نشد.بحث: با توجه به نتایج این پژوهش می‌توان از Acla بعنوان یك عامل خط موثر در ایجاد MI زودرس نام بر كه بررسی های بیشتر در مورد آن ضرورت دارد.
كلید واژه: سكته قلبی زودرس، عوامل خطر، آنتی كاردیولیپین آنتی بادی، كودكان و نوجوانان

لینک کمکی