فایل PowerPoint (اسلاید ها) ممانعت از رشد هليكوباكتر پيلوري توسط ماده توليدي سودوموناس آئروژينوزا به صورت In vitro

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) ممانعت از رشد هليكوباكتر پيلوري توسط ماده توليدي سودوموناس آئروژينوزا به صورت In vitro :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش در علوم پزشکي

تعداد صفحات :5

مقدمه: مقاومت هلیكوباكتر پیلوری در برابر متروئیداول كه به طور فزاینده‌ای در گزارشهای پژوهشگران در زمینه عفونتهای دستگاه گوارشی به چشم می‌ خورد جستجو برای دستیابی به داروهای موثر بر این باكتری را ایجاب می‌كند. در این مطالعه مهار شد هلیكوباكتر پیلوری بوسیله ماده تولیدی سردوموناس آئروژینوزا مورد بررسی قرار گرفت.روش مطالعه: اثر ضد هلیكوباكتر 37 ایزوله سردوموناس آئروژینوزا بر روی 31 ایزوله هلیكوباكتر با استفاده از دو روش كشت متقاطع و نفوذ در چاهك مورد بررسی قرار گرفت.نتایج و بحث: تنها دو سویه از 37 ایزوله سردوموناس آئروژینوزا قادر به مهار رشد هلیكوباكتر بودند و فعالیت ضد باكتریائی یكی از ایزوله‌ها بر روی31 ایزوله هلیكوباكتر مشتمل بر 27 ایزوله حساس و 4 ایزوله مقاوم نسبت به متروئیدازول آزمایش گردید. ماده مهار كننده قادر به از بین بردن هر دو گروه ایزوله‌های حساس و مقاوم به متروئیدازول بود. ماده بازدارنده همچنین قادر به مهار رشد اشریشیاكلی، سالمونلا، شیگلا، كلبسیلا، استافیلوكوكوش اورنوس، و یك باسیل گرم مثبت بود. در حالی كه اثر بازدارندگی ماده در حرارت 4 درجه سانتیگراد به مدت 30 روز تغییر نمی‌ كرد، فعالیت آن در حرارت 60 درجه سانتی گراد به مدت 15 دقیقه نسبتا كاهش می‌یافت. حرارت 60°c (30 دقیقه)، 80°cو100°c (15 و30 دقیقه) و همچنین منجمد كردن (20- درجه) و ذوب كردن (37 درجه) به طور كامل ماده بازدارنده را غیر فعال می ‌كرد. همچنین تیمار كردن ماده بازدارنده با آنزیم تریپسین موجب غیرفعال شدن آن می‌گردید. بنابراین ماده بازدارنده تولیدی سردوموناس آئروژینوزا احتمالا یك پروتئین می ‌باشد و می ‌تواند در گروه باكتریوسین‌ ها طبقه ‌بندی شود.
كلید واژه: هلیكوباكتر، مترونیدازول، سودوموناس آئروژینوزا

لینک کمکی