فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثير انفيلتراسيون بوپيواكائين در محل انسزيون سزارين از طريق كاتتر بر روي درد پس از عمل و مقايسه آن با روش معمول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثير انفيلتراسيون بوپيواكائين در محل انسزيون سزارين از طريق كاتتر بر روي درد پس از عمل و مقايسه آن با روش معمول :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش در علوم پزشکي

تعداد صفحات :4

مقدمه: شایعترین روش تسكین درد حین عمل جراحی و بعد از آن استفاده از مخدر سیستمیك به صورت IV می باشد. استفاده از مخدرهای سیستمیك برای بی‌ دردی حین و بعد از عمل عوارض و مشكلات متعددی در رابطه با اجتماع و فرد بیمار به همراه دارد. در این مطالعه با هدف ایجاد بی دردی پس از عمل سزارین، استفاده از انفیلتراسیون بوپیواكائین از طریق كاتتر در محل برش عرضی با روش معمول استفاده از دیكلوفناك سدیم به صورت عضلانی مقایسه شده است.روشها: این كارآزمایی بالینی در بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان از تاریخ 1/7/77 لغایت 31/12/77 انجام شده است. تعداد 100 بیمار كاندید عمل سزارین با برش عرضی به صورت تصادفی به دو گروه 50 نفری تقسیم شدند. گروه مطالعه پس از اتمام جراحی دو عدد كاتتر (فیدینگ) در دو طرف برش جراحی قرار گرفت. برای بی دردی از انفیلتراسیون بوپیواكائین استفاده می‌شد. در گروه دوم یا شاهد از تزریق عضلانی دیكلوفناك سدیم برای بی‌دردی بعد از عمل استفاده شد. ارزیابی میزان درد بیماران در دو گروه با استفاده از روش VAS مورد بررسی قرار گرفت. پس از انتقال بیماران به ریكاوری در صورت وجود درد و نیاز به مسكن به بیماران اعم از گروه مطالعه و شاهد 0.05mg/kg مرفین به صورت IV (داخل وریدی) تزریق می‌باشد.نتایج: میانگین درصد تغییرات فشار خون سیستولیك (میانگین 24 ساعته) در گروه مطالعه كمتر از گروه شاهد بوده است (P<0.05) همچنین شدت درد در زمانهای 12،8،24 ساعت پس از عمل در گروه مطالعه كمتر از گروه شاهد بوده است (P<0.05) بحث: انفیلتراسیون بوپیواكائین از طریق كاتتر به منظور بی‌دردی بعد از عمل سزارین با برش عرضی می‌تواند یك جایگزین مناسب و با عوارض جانبی كمتر نسبت به داروهای آنالژزیك باشد.
كلید واژه: سزارین، بوپیواكائین، بی‌دردی پس از عمل، بی حس كننده موضعی، انفیلتراسیون بی حس كننده موضعی و تركیب این واژه‌ها

لینک کمکی