فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه سطح پراكسيداسيون ليپيد و ظرفيت آنتي اكسيداني در مبتلايان به اختلال استرس پس از حادثه (PTSD)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) رابطه سطح پراكسيداسيون ليپيد و ظرفيت آنتي اكسيداني در مبتلايان به اختلال استرس پس از حادثه (PTSD) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش در علوم پزشکي

تعداد صفحات :6

مقدمه: رادیكالهای آزاد باعث شروع پراكسیداسیون لیپید می‌گردند و نتیجه نهائی پراكسیداسیون لیپید تولید مواد مضری است كه مهمترین آنها آلدهیدها هستند. آلدهیدها باعث تشدید فرایند آتروسكلروز و پیری می‌گردند و در پاتوژنز بسیاری بیماریها نقش دارند. آنتی آكسیدانها كه ممكن است منشاء درونی یا بیرونی داشته باشند مانع پراكسیداسیون لیپید می‌گردند. در صورت كاهش آنتی آكسیدان، میزان رادیكالهای آزاد و به تبع آن پراكسیداسیون لیپید افزایش یافته و در نتیجه اثرات استرس بر وضعیت قلبی عروقی تشدید می‌گردد Posttraumatic stress Disorder (PTSD) یك اختلال روانپزشكی است كه به دنبال استرسهای شدید بروز می‌كند و می تواند شاخصی برای استرس باشد این مطالعه برای جستجو وجود ارتباط بین پراكسیداسیون لیپید و استرس صورت گرفت.مواد و روشها: در این مطالعه كه از نوع مقطعی می‌باشد تعداد 30 بیمار مبتلا به PTSD و 30 نفر بعنوان گروه شاهد انتخاب گردیدند و دو گروه از نظر سن و جنس با یكدیگر یكسان شدند و برای هر دو گروه تست SCL -90-R، جهت ارزیابی وضعیت روانی و آزمایشات مالون د آلدهید، بعنوان شاخص پراكسیداسیون لیپید و ظرفیت آنتی آكسیدان اندازه گیری شد. سپس نتایج حاصل توسط نرم افزار spss با استفاده از آزمونهای پارامتریك و مقایسه میانگین‌ها توسط t-test تجزیه و تحلیل آماری صورت گرفت.نتایج: دامنه سنی بیماران و افراد گروه كنترل 30 تا 52 سال بود و میانگین آنها بترتیب 37/5 و 9/37 بود. میانگین نمره كلی سطح بیماری (General symptom Index) برای گروه مورد 13/2 و برای گروه شاهد 41/0 بود (P<0.05) میانگین Malondialdehyde در گروه بیمار 82/0 میكروگرم در دسی لیتر و در گروه كنترل 63/0 بود (P<0.05) ظرفیت آنتی اكسیدان در گروه بمیار 6/13% و در گروه كنترل04/20% بود (P<0.05)بحث: پراكسیداسیون لیپید در بیماران مبتلا به PTSD بالاتر از افراد نرمال و ظرفیت آنتی اكسیدان در بیماران پایین تر از افراد عادی است. لذا تحت شرایط استرس آمیز (نظریرPTSD) ظرفیت آنتی اكسیدانها كاهش یافته و میزان استرس اكسیداتیو (پراكسیداسیون لیپید) افزایش یافته و فرد را برای بروز بیماریهای جسمی بویژه اترواسكلروز مستعد می‌سازد. شاید به كمك آنتی اكسیدانها بتوان تاثیرات زیان بار استرس بر جسم بویژه قلب و عروق را كاهش داد.
كلید واژه: PTSD، پراكسیداسیون لیپید، آنتی اكسیدان، استرس

لینک کمکی