فایل PowerPoint (اسلاید ها) فعاليت نروني هسته اكومبنس متعاقب تحريك الكتريكي هسته خلفي سجافي در خلال خود مصرفي هرويين در رات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) فعاليت نروني هسته اكومبنس متعاقب تحريك الكتريكي هسته خلفي سجافي در خلال خود مصرفي هرويين در رات :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :9

مقدمه: هسته اكومبنس بطنیNucleus Accumbens Septi) NAS )و هسته خلفی سجافی Mucleus Raphe Dorsalis NRD از جمله مهمترین هسته‌های درگیر در اعتیاد می‌باشند. ثبت خارج سلولی از سلولهای هسته اكومبنس بطنی متعاقب تحریك الكتریكی هسته خلفی در خلال خودمصرفی هروئین در موشهای بیهوش شده با هالوتان به عمل آمد. روش بررسی: در این تحقیق تجربی، تحریكات الكتریكیA (PULSE: 30 MIN 0.5 MS ,15A,20HZ )در بخشهای قدامی ـ خلفی هسته سجافی اعمال شد. خودمصرفی هروئین در هر روز برای 2 ساعت انجام گرفت و در هر مرحله تعداد خود تزریقی و تعداد فشار دادن اهرم اندازه‌گیری شد. در پایان روز دهم فعالیت خودبخودی سلولهای NAS ثبت گردید. هم چنین پاسخ این سلولها متعاقبت تزریق هروئین (0.5mg/kg s.c) و سپس نالوكسان (5mg/kg s.c) ثبت گردید. یافته‌ها: نتایج این تحقیق نشان داد كه اعمال تحریكات الكتریكی در NRD منجر به كاهش خودمصرفی هروئین و تأخیر در وابستگی به مورفین در خلال یك دوره 10 روزه شد. این نتایج كاهش معنی‌داری را در تعداد تزریقات در گروه تحریكی نسبت به گروه كنترل كه تحریكات الكتریكی دریافت نكرده بودند نشان می‌دهد (0.01>P). فعالیت خودبخودی سلولهای NAS در گروه دریافت كننده هروئین نسبت به گروه شاهد كاهش یافت (0.01>P)، اما اعمال تحریكات الكتریكی در NRD از كاهش فعالیت خودبخودی سلولهای NAS جلوگیری كرد. تزریق هروئین در هنگام ثبت خارج سلولی اثرات متفاوتی گذاشت. در مجموع از 96 سلول ثبت به عمل آمد كه 59 عدد بدون تغییر، 22 عدد به هنگام تزریق هروئین تحریك و 15 سلول دیگر به هنگام تزریق هروئین مهار شدند كه نالوكسان این اثرات را معكوس كرد. نتیجه‌گیری: این تحقیق نقش تحریكات الكتریكی در NRD را در جلوگیری از اختلالات رفتاری و الكتروفیزیولوژیك تأیید می‌كند و از آنجا كه مصرف مزمن هروئین با تنظیم كاهشی باعث تضعیف سیستم نروترانسمیتری از قبیل سروتونین و دوپامین می‌شود، چنین تصور می‌ِشود كه تحریكات الكتریكی در NRD باعث تقویت سیستم نروترانسمیتری سروتونین و اوپیوئیدهای درون‌زا می‌شود كه این تحریكات در نهایت منجر به تعدیل فعالیت نرونهای NAS می‌ِشود.
كلید واژه: تحریكات الكتریكی، هسته سجافی خلفی، هسته اكومبنس، هرویین

لینک کمکی