فایل PowerPoint (اسلاید ها) وضعيت سلامت عمومي زنان كارگر كارخانه ‌هاي قزوين (1380)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) وضعيت سلامت عمومي زنان كارگر كارخانه ‌هاي قزوين (1380) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

تعداد صفحات :5

زمینه: سلامت زنان با توجه به نقش متعدد آنها در خانواده و اجتماع اهمیت بسیار دارد و زنان شاغل به دلایل مختلف در معرض تهدید سلامتی هستند.در این مقاله نتایج برداشتهای به عمل آمده همراه با بررسیهای مربوط به روشهای مناسب پایدار سازی روستا ارائه شده استدر این مقاله نتایج برداشتهای به عمل آمده همراه با بررسیهای مربوط به روشهای مناسب پایدار سازی روستا ارائه شده است.هدف: مطالعه به منظور تعیین وضعیت سلامت عمومی زنان كارگر كارخانه‌های قزوین انجام شد.مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی ـ مقطعی در سال 1380 با استفاده از پرسش‌نامه استاندارد سلامت عمومی (GHQ) انجام شد. وضعیت سلامت عمومی 120 نفر از زنان شاغل در كارخانه‌های استان قزوین كه با روش نمونه‌گیری اتفاقی انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت.یافته‌ها: 26/7% زنان از راحتی‌های جسمانی شكایت داشتند؛ 35% دچار اضطراب و اختلال خواب بودند؛ 45 در كاركردهای اجتماعی اختلال داشتند و 20% نشانه‌هایی از اضطراب نشان دادند. در مجموع 35% زنان به نوعی دچار اختلال وضعیت سلامت عمومی بودند. بین وضعیت تأهل و افسردگی و همچنین ابتلا به بیماری و شكایت جسمانی رابطه آماری معنی‌دار وجود داشت (0.05>P).نتیجه‌گیری: توجه بیش‌تر به سلامت زنان كارگر از طریق اجرای برنامه‌های آموزشی مداوم و متناسب، انجام معاینه‌های دوره‌ای و حمایت زنان جهت انجام امور بهداشتی ـ درمانی ضروری است.
كلید واژه: زنان كارگر، وضعیت سلامت عمومی

لینک کمکی