فایل PowerPoint (اسلاید ها) ختنه زنان در ميناب: شيوع، آگاهي و نگرش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) ختنه زنان در ميناب: شيوع، آگاهي و نگرش :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

تعداد صفحات :5

زمینه: ختنه زنان یكی از مشكلات بهداشتی در برخی از جوامع است. این عمل به معنی بریدن و برداشتن بخش‌های مختلف دستگاه تناسلی زنان بر اساس اهداف فرهنگی یا دلایل غیر طبیعی است كه در چهار درجه مختلف انجام می‌شود. هدف: مطاله به منظور تعیین شیوع و میزان آگاهی زنان سنین باروری شهر میناب در مورد ختنه زنان در سال 1381 انجام شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی، 400 زن 15 تا 49 ساله مراجعه كننده به مراكز بهداشتی ـ درمانی شهر میناب به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی و مبتنی بر هدف گزینش شدند. اطلاعات لازم با استفاده از پرسش‌نامه پژوهش‌گر ساخته، سنجش میزان آگاهی و نگرش از طریق مصاحبه نیمه سازمان یافته و همچنین به كمك فهرست مشاهده جمع‌آوری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تی، مجذور كای و واریانس یك طرفه تحلیل شد. یافته‌ها: شیوع ختنه 70 درصد بود كه در بین زنان ختنه شده، ختنه درجه یك 87.4%و ختنه درجه دو 12.6%بود. میانگین نمره آگاهی در گروه خته شده در مورد بهداشت باروری 1.6±2.1و گروه ختنه نشده 1.7±3.05از 13 نمره و این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (0/001>P). میانگین نمره نگرش گروه ختنه شده 10.9±36.5و گروه ختنه نشده 9.0±47.7و این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود (0/001>P). نتیجه‌گیری: ضعیف بودن آگاهی و نگرش افراد مورد مطالعه، لزوم آموزش مردم منطقه و اهمیت مراكز بهداشتی ـ درمانی در افزایش سطح آگاهی و تغییر نگرش‌های مردم را نشان می‌دهد.
كلید واژه: ختنه زنان، درجه ختنه، سن باروری، آگاهی، نگرش

لینک کمکی