فایل PowerPoint (اسلاید ها) آگاهي زنان شهر قزوين در خصوص يائسگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) آگاهي زنان شهر قزوين در خصوص يائسگي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

تعداد صفحات :8

زمینه: آگاهی از علائم و عوارض یائسگی می‌تواند در كاهش مشكلات زنان در این دوره مؤثر باشد. هدف: مطالعه به منظور تعیین میزان آگاهی زنان در خصوص علائم و عوارض یائسگی انجام شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی در سال 1380 در چهار منطقه شهر قزوین و دانشگاه‌های علوم پزشكی و بین‌المللی امام خمینی قزوین انجام شد. پرسش‌نامه‌ای در ارتباط با علائم و عوارض یائسگی توسط 977 نفر از زنان تكمیل و داده‌ها با استفاده از آزمون كای دو تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: میانگین سنی زنان مورد مطالعه 31.2سال بود. میانگین نمره آگاهی در 581 زن غیر دانشجو 6.6±38.9از 100 نمره، میانگین نمره آگاهی 199 دانشجوی علوم پزشكی 16.7 ±48.4و میانگین نمره آگاهی در 197 دانشجوی غیر پزشكی 18.6±32.4بود. بین زنان عادی جامعه و دانشجویان از نظر میزان آگاهی نسبت به یائسگی اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. ولی بین میزان تحصیلات و آگاهی زنان نسبت به یائسگی اختلاف آماری معنی‌داری دیده شد (0/00=‍P). نتیجه‌گیری: با توجه به این كه میزان آگاهی زنان از علل و عوامل یائسگی و عوارض آن كمتر از حد انتظار بود، پیشنهاد می‌شود آموزش‌های لازم به ویژه به دانشجویان داده شود.
كلید واژه: آگاهی، زنان، یائسگی

لینک کمکی