فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثير زمان تزريق عضلاتي سنتوسينون بر خون ‌ريزي پس از زايمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثير زمان تزريق عضلاتي سنتوسينون بر خون ‌ريزي پس از زايمان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

تعداد صفحات :5

زمینه: خون‌ریزی پس از زایمان، شایع‌ترین خون‌ریزی جدی و خطرناك در مامایی است و استفاده از داروهای اكسی توسیك، می‌تواند آن را به طور قابل توجهی كاهش دهد. هدف: مطالعه به منظور تعیین تأثیر زمان تزریق عضلانی سنتوسینون بر میزان خون‌ریزی پس از زایمان انجام شد. مواد و روش‌ها: در این كارآزمایی بالینی 100 خانم باردار مراجعه كننده به زایشگاه منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی كرمان با روش نمونه‌گیری آسان انتخاب و به دو گروه تقسیم شدند (به صورت یك در میان). برای یك گروه پس از خروج جنین و برای گروه دیگر پس از خروج جفت 10 واحد سنتوسینون عضلانی تزریق شد و میزان خون‌ریزی تا 2 ساعت پس از خروج جفت به وسیله توزین پدها، شان‌ها و تامپون‌های آغشته به خون در دو گروه تعیین و مقایسه شد. اطلاعات به دست آمده در فرم مصاحبه و مشاهده، ثبت و یا استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: میانگین خون‌ریزی گروه اول 216.8و گروه دوم261.8میلی لیتر بود. 2 نفر (4%) در گروه اول و 3 نفر (6%) در گروه دوم خون‌ریزی بیش از 500 میلی لیتر داشتند و آزمون‌های اختلاف معنی داری را بین دو گروه نشان نداد. نحوه خروج جفت در اكثر افراد گروه اول از نوع شولتز بود و از نظر آماری بین نحوه خروج جفت و زمان دریافت سنتوسینون ارتباط معنی داری وجود داشت (0.006=P). هیچ موردی از باقی‌ماندن جفت در دو گروه دیده نشد و بین طول مرحله سوم زایمان، میزان خروج دستی جفت و عوارض جانبی سنتوسینون در دو گروه اختلاف معنی دار آماری وجود نداشت. نتیجه گیری: اگرچه اختلاف معنی دار آماری بین میزان خون‌ریزی دو گروه مشاهده نشد، اما با توجه به تفاوت میزان خون‌ریزی دو گروه و عدم اختلاف در عوارض زایمانی، تزریق سنتوسینون عضلاتی بعد از خروج جنین توصیه می‌شود.
كلید واژه: تزریق عضلانی، سنتوسینون، خون ‌ریزی پس از زایمان

لینک کمکی