فایل PowerPoint (اسلاید ها) حسابداری پیمانهای بلندمدت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) حسابداری پیمانهای بلندمدت :

فایل PowerPoint (اسلاید ها) حسابداری پیمانهای بلندمدت

مقدمه
تعاریف
مبالغ دریافتی بابت پیشرفت کار عبارتند از
مراحل اجرای طرح
ارجاع کار به پیمانکار
انعقاد قرارداد
دفاتر پیمانکار
دفاتر کارفرما
تحویل و تجهیز کارگاه
اجرای عملیات اصلی
تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده
تحویل موقت
تهیه صورت وضعیت قطعی
تحویل قطعی
صورتحساب نهایی
روش فایل PowerPoint (اسلاید ها) حسابداری پیمانهای بلندمدت
مخارج قبل از انعقاد پیمان
مخارج اجرای پیمان
مخارج پیمانکار جزء (دست دوم)
مخارج برآوردی تکمیل پیمان
تهیه صورت وضعیت
در مورد بیمه اینگونه پیمانها
درآمد پیمان
نحوه اندازه گیری درصد پیشرفت پیمان
نحوه ارائه در صورتهای مالی
مواد و مصالح پای کار
شناسایی زیان مورد انتظار
ناممکن بودن اندازه گیری ماحصیل پیمان به گونه اتکاپذیر
تجزیه و ترکیب پیمانها
تجزیه پیمان
تغییر برآورد

لینک کمکی