فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثير ميزان اسيديته بر روي تغييرات تجزيه فتوکاتاليستي متيل اورانژ با استفاده از نانو ذرات اکسيد روي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) تاثير ميزان اسيديته بر روي تغييرات تجزيه فتوکاتاليستي متيل اورانژ با استفاده از نانو ذرات اکسيد روي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي برنامه ريزي و مديريت محيط زيست

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در مطالعه حاضر، نانو ذرات اکسید روی با قطری حدود 25 نانومتر به منظور بررسی تاثیر پارامتر pH بر روی فعالیت فوتوکاتالیستی جهت حذف آلاینده متیل اورانژ تهیه شدند. بدین منظور از متیل اورانژ به عنوان آلاینده استفاده شد تا واکنش فتوکاتالیستی بر روی آن صورت گیرد. نتایج حاصل از آزمایش ها نشان می دهد که راندمان حذف متیل اورانژ با افزایش زمان تابش دهی در طول آزمایش افزایش می یابد. همچنین بررسی اثر فاکتور pH بر روی راندمان حذف آلاینده متیل اورانژ نشان می دهد که بیشترین و کمترین میزان فعالیت فوتوکاتالیستی نانو ذرات اکسید روی به ترتیب در سوسپانسیون های با pH خنثی (pH=7) و شرایط بازی (pH=10) می باشند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نیز نشان می دهد که زمان تابش و pH تاثیر معنا داری بر روی فعالیت فوتوکاتالیستی نانو ذرات اکسید روی دارد. بر اساس نتایج آزمون Duncan’s می توان تایید کرد که تفاوت چشمگیری بین مقادیر مختلف pH وجود دارد.

لینک کمکی