فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه بين الندگي سازماني و عملکرد کارکنان مطالعه موردي اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالي در سال 1395

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه بين الندگي سازماني و عملکرد کارکنان مطالعه موردي اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالي در سال 1395 :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق شناسایی رابطه بین بالندگی سازمانی و عملکرد کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی در سال 1395 می باشد تحقیق حاضر از نوع کاربردی و توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی به تعداد 270 نفر بوده است حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 155 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند ابزار گردآوری داده ها برای مغیر بالندگی سازمانی از پرسشنامه محقق ساخته نجاتپور 1391 که دارای 18 گویه و برای سنجش میزان عملکرد کارکنان نیز از پرسشنامه استاندارد شده هری و گلداسمیت 1980 استفاده شد که قبلا روایی محتوایی آن مورد تایید اساتید و خبرگان قرار گرفته بود و پایایی آن به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب مقادیر 0/95و0/85 بدست آمد که نشان دهنده اعتبار و پایایی پرسشنامه های مذکور بود داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار spss نسخه 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج نشان داد بین ابعاد بالندگی سازمانی بر عملکرد کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی رابطه وجود دارد بطور کلی فرضیه اصلی مورد تایید قرار گرفت ولی دو فرضیه فرعی بین بازخورد از درون بیرون بر عملکرد کارکنان و همچنین بین کم لایه بودن ساختار سازمانی و عملکرد کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی رابطه معنادار وجود نداشت

لینک کمکی