فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه آموزش تيپ هاي شخصيتي مايرز بريگز بر کيفيت زندگي کاري کارکنان شرکت فرش نگين درخشان شهرستان کاشان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي رابطه آموزش تيپ هاي شخصيتي مايرز بريگز بر کيفيت زندگي کاري کارکنان شرکت فرش نگين درخشان شهرستان کاشان :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه تیپ های شخصیت مایرزبریگز بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت فرش نگین درخشان شهرستان کاشان می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان شرکت فرش نگین درخشان شهرستان کاشان میباشد. برای بدست آوردن حجم نمونه در پژوهش حاضر از فرمول کوکران استفاده شده است و حجم نمونه 86 نفر تعیین شد و سپس با استفاده از روش نمونه گیری اتفاقی ( تصادفی ساده) جمع آوری اطلاعات به صورت فیزیکی صورت گرفت . در این تحقیق از دو پرسشنامه استفاده شده است و در سوالات پرسشنامه که برای سنجش متغیرهای اصلی مورد استفاده قرار گرفته از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است که پرسشنامه کیفیت زندگی کاری شامل 5 طیف خیلی زیاد ، زیاد ، تا حدی ،کم ،خیلی کم می باشد و پرسشنامه تیپ شخصیت مایرز بریگز شامل دو طیف بله و خیر می باشد. اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط استاد راهنما و تعدادی از مدیران مورد تایید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار می باشد. اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط استاد راهنما و تعدادی از مدیران و کارکنان شرکت های مختلف مورد تایید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار می باشد. بنابراین به منظور اندازه گیری قابلیت اعتماد که از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و نر م افزار Spss مورد بهره برداری قرار گرفت. ضریب آلفای بدست آمده در این مطالعه برای متغیرهای کیفیت زندگی کاری و تیپ های شخصیتی به ترتیب 836/0 و 0/842 بدست آمده است. هم چنین برای ابعاد برون گرایی- درون گرایی، حسی- شهودی، متفکر- احساسی و داوری کننده- ملاحظه کننده به ترتیب 0/725 ،0/731 ،0/801 و 0/689 بدست آمده است. این اعداد نشان دهنده آن است که پرسشنامه مورد استفاده، از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی بسیار خوبی برخوردار می باشد. در این پژوهش جهت بررسی داده های آماری از نرم افزار SPSS استفاده شده است. دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. بین ب9عد داوری کننده- ملاحظه کننده و کیفیت زندگی کاری کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. بین بعد متفکر- احساسی و کیفیت زندگی کاری کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. بین بعد حسی-شهودی و کیفیت زندگی کاری کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. بین بعد برون گرایی- درون گرایی و کیفیت زندگی کاری کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی